Huoltovapaata vesianalyysiä

Luotettavaa kotimaista mittalaiteteknologiaa

Luonnonvesi

Orgaanisen aineen pitoisuuden pintavesissä on havaittu norjalaisen tutkimuksen mukaan olevan nousussa pohjoisen pallonpuoliskon vesistöissä. Syyksi epäillään ilmaston lämpenemistä sekä happosateiden vähenemistä. Pintavesien sameuteen ja orgaanisen aineen määrään vaikuttavat myös merenkulku, turveteollisuus, maatalous, maanrakennus ja mahdollisesti muu vesistön alueella sijaitseva teollisuus. Teollisuuden omavalvonta sekä järjestöjen ja säätiöiden tarkkailumittaukset varmistavat arvokkaimman ympäristöresurssin hyvinvoinnin. Raakavedeksi teollisuuden ja vesihuollon tarpeisiin tulee jatkossakin olla tarpeeksi hyvälaatuista pinta- ja pohjavettä, eikä pintavesien virkistyskäyttöäkään pidä uhata. Sekä pinta- että pohjavedet ovat herkkiä pilaantumiselle. Veden laatuongelmia aiheutuu muun muassa ravinnekuormituksesta, alhaisesta happipitoisuudesta, suolaantumisesta, happamoitumisesta, lämpötilan noususta, eroosiosta, mikrobeista sekä erilaisista kemiallisista yhdisteistä. Esimerkiksi teollisuuden päästöt saastuttavat ja happamoittavat järviä, ja maatalouden ravinnevalumat rehevöittävät vesistöjä, sanotaan Suomen ilmastopaneelin raportissa.

Sameuden ja orgaanisen aineen mittaus

Optoseven FSA-CT1000 -nesteanalysaattoria voidaan käyttää luonnonvesien jatkuvatoimiseen valvontaan. Analysaattorilla voidaan mitata pintavesien sameutta ja orgaanisen aineen määrää. Orgaanisen aineen mittaus tuo huomattavaa lisätietoa veden laadusta normaaliin sameus- tai kiintoainemittaukseen nähden. Suomalaisessa jokivedessä UV COD- ja sameusanalysaattorilla mitatussa kuvaajassa nähdään, että pitkän syksyisen sadejakson (16.9-19.9) nostattama liuennut orgaaninen aines viipyy pintavedessä huomattavasti pidempään kuin kiintoaineeseen korreloiva sameus.

Sameus ja orgaaninen aines pintavedessä

Kattavaa tietoa yhdellä analysaattorilla

Optoseven FSA-CT1000 -analysaattorilla voidaan mitata myös klorofylli-a:ta eli lehtivihreää ja fykosyaania eli sinilevää. Erillisiä sensoreita, kuten tuuli-, sade-, lämpötila-, valaistus- ja virtausantureita voidaan liittää analysaattoriin, jolloin siitä muodostuu kattava sääasema. Asentamalla analysaattori sääsuojakaappiin voidaan sitä käyttää huoletta ympäri vuoden. Pelkoa esim. jäiden vaurioittamasta mittalaitteesta ei ole, koska analysaattoria ei tarvitse upottaa veteen tavanomaisten mittaussondien tapaan. Analysaattorin mittakenno puhdistuu automaattisesti biohajoavalla puhdistusaineella, joten mittaustulokset pysyvät luotettavina huoltovapaasti ja ympäristöystävällisesti.