Huoltovapaata vesianalyysiä

Luotettavaa kotimaista mittalaiteteknologiaa

Optoseven FSA-CT1000 flotaatioyksikön ohjauksessa ja puhdistetun veden laadunvarmistuksessa Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, Ekokymppi, Kajaani

Majasaaren uusi, vuonna 2018 valmistunut jätevedenpuhdistamo käsittelee kaiken kaatopaikalla syntyvän puhdistusta vaativan veden. Laitoksen mitoitusvirtaama on noin 52 500 m³/v. Pääosa puhdistettavasta vedestä on jätetäyttöjen läpi suotautunutta vettä. Vedet kerätään käsiteltäväksi jätepenkkojen ympärillä olevilla suotosalaojaputkistoilla. Lisäksi puhdistusta vaativia vesiä kerätään öljyisten maiden kompostointikentältä, biojätekentältä ja sekajätteen varastoalueelta. Samoin toimistossa muodostuvat jätevedet johdetaan puhdistamolle.

Jätekeskusten tyypillisien suotovesien tavoin puhdistettavat vedet ovat laitteistoille haasteellisia, sillä ne sisältävät runsaasti mm. jätteestä liuennutta orgaanista ainetta, typpeä ammoniumin muodossa sekä rautaa ja fosforia. Puhdistettavat vedet ovat myös täysin hapettomia.

Optoseven Oy:n Ekokympille toimittama FSA-CT1000 nesteanalysaattori on varustettu monipistenäytteenotolla, yhdellä analysaattorilla mitataan sekä puhdistusprosessiin tulevaa, flotaatiosta lähtevää että puhdistusprosessista lähtevää vettä.

  1. Tulevasta vedestä mitataan veden orgaaninen kuorma UV-CODn avulla. Sen ja virtaaman perusteella säädetään flotaatiota tehostavan saostuskemikaalin määrä.
  2. Flotaation jälkeisellä mittauksella todennetaan saostuksen onnistuminen ja sen perusteella voidaan toteuttaa
    puhdistusprosessin ohjauksen hienosäätö.
  3. Lähtevän veden mittaus täydentää ympäristömääräysten mukaisia laboratoriomittauksia, antaen jatkuvatoimisen kuvan prosessin reduktiosta.


”Optosevenin analysaattori valittiin kohteeseen sen näytettä ottavan rakenteensa ansiosta”, kertoo Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Ekokympin ympäristöpäällikkö Eero Piirainen. Pitkään käytännön kokemukseen perustuen Piirainen toteaa, että sondityyppisillä mittalaitteilla ei ole kunnon toimintaedellytyksiä erittäin likaavien kaatopaikkavesien kaltaisessa ympäristössä. Nyt yhdellä näytettä ottavalla analysaattorilla voidaan mitata kaikista prosessin säädön ja monitoroinnin kannalta oleellisista pisteistä, jolloin huollontarve vähenee edelleen. UV-COD on osoittautunut flotaation saostuskemikaalin säätöön hyvin sopivaksi mittausparametriksi.

Lue lisää sovellusesitteestämme:

Case Kainuun jätehuolto